Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady MZ Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady MZ

obdobné zariadenie ako Hoval MuliZon rady GG, jednoduchšieho vyhotovenia a určené pre menšie množstvo spaľovaného odpadu


Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady MZ

Pyrolýzne spaľovne odpadov typu Hoval MultiZon rady MZ

- zabezpečujú v kombinácií s čistením spalín dodržiavanie najprísnejších ekologických hľadísk stanovených pre tepelné zneškodňovanie odpadov.

» ekologické zneškodnenie rôznych druhov odpadov bez kontaminácie okolia,
» variabilita zariadení v ich umiestnení,
» čistiaci systém spalín so suchým filtrom s mimoriadne nízkymi emisnými hodnotami,
» dokonalé vypálenie odpadu (sterilný popol – zmenšenie objemu o cca 95%),
» úplné a dokonalé spálenie karbonizačného plynu,
» spätné získavanie tepla,
» výroba teplej vody,
» podávanie odpadu do komory a odpopolňovanie,
» centrálne ovládanie a automatická regulácia spaľovacieho procesu,
» pre denné množstvá do 700 kg,PRINCÍP ČINNOSTI ZARIADENIA

Spaľovňa odpadov Hoval MultiZon typ MZ, využíva viacstupňovú multizonálnu spaľovaciu metódu t.j. rozdelenie celého procesu spaľovania časovo a priestorovo na jednotlivé nadväzujúce operácie:

- tepelný rozklad a spaľovanie sú navzájom oddelené a jednotlivo regulované, čím sa dosahuje nízkych emisných hodnôt,
- podstechiometrickým spaľovaním v karbonizačnej komore vzniká len veľmi nízka emisia pevných častíc,
- úplným a dokonalým spálením karbonizačného plynu v spaľovacom reaktore (termoreaktore) je dosiahnuté podstatné zníženie organických škodlivín,
- dokonalým vypálením odpadu vzniká sterilný popol,
- stabilizovaný proces umožňuje premenlivé zloženie spaľovacieho materiálu,
- spálením sa zmenší objem a hmotnosť odpadov o cca 90 - 95%,
- tepelná energia odpadu je využívaná na výrobu teplej vody.POPIS ZARIADENIA

Spaľovňa odpadov Hoval MultiZon typ MZ so spätným získavaním tepla a s čistením dymových plynov bez odpadovej vody je automaticky riadené zariadenie, ktoré pracuje v podtlakovom režime a skladá sa z týchto základných častí:

1. Zariadenie na dopravu odpadu do spaľovacej komory

2. Spaľovacia komora

2.1. Pyrolýzna (karbonizačná) komora

2.2. Termoreaktor

3. Čistenie dymových plynov

 

 

Spaľovací režim zariadenia je cyklický, pričom maximálna dĺžka spaľovacieho cyklu je limitovaná množstvom vzniknutého popola pri maximálnom výkone. Predpokladaná prevádzka zariadenia je trojsmenná t. j. 1. a 2. smena: spaľovanie s následným vychladnutím pyrolýznej komory, 3. smena: odpopolnenie pyrolýznej komory.

Jeden spaľovací cyklus trvá 24 hod.:
1. Kontrola zariadenia
2. Štart, zohriatie zariadenia na prevádzkovú teplotu
3. Spaľovanie
4. Dohorievanie (dobeh)
5. Chladenie
6. Odpopolnenie
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac