Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady GG Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady GG

sú vyrábané vo veľkostných a typových radách, ktorými sa dá pružne prispôsobiť potrebám množstva a druhu zneškodňovaného odpadu, priestorového usporiadania a využitia získaného tepla


Zariadenie na termické zhodnocovanie nemocničných odpadov rady GG

Pyrolýzne spaľovne odpadov typu Hoval MultiZon rady GG

- zabezpečujú v kombinácií s čistením spalín dodržiavanie najprísnejších ekologických hľadísk stanovených pre tepelné zneškodňovanie odpadov.

» ekologické zneškodnenie rôznych druhov odpadov bez kontaminácie okolia,
» variabilita zariadení v ich umiestnení,
» čistiaci systém spalín s mokrým čistením v kombinácii so suchým filtrom bez odpadných technologických vôd s mimoriadne nízkymi emisnými hodnotami,
» dokonalé vypálenie odpadu (sterilný popol – zmenšenie objemu o cca 95%),
» úplné a dokonalé spálenie karbonizačného plynu,
» spätné získavanie tepla,
» výroba teplej vody, horúcej vody alebo pary,
» hydraulické podávanie odpadu do komory a odpopolňovanie,
» centrálne ovládanie a automatická regulácia spaľovacieho procesu,
» pre denné množstvá do 8000 kg,
» päť veľkostí zariadení.

 

 

obr. Spaľovňa nemocničných odpadov typ Hoval GG7

 

PRINCÍP ČINNOSTI ZARIADENIA

Spaľovňa odpadov Hoval MultiZon typ GG, využíva viacstupňovú multizonálnu spaľovaciu metódu t.j. rozdelenie celého procesu spaľovania časovo a priestorovo na jednotlivé nadväzujúce operácie:

- tepelný rozklad a spaľovanie sú navzájom oddelené a jednotlivo regulované, čím sa dosahuje nízkych emisných hodnôt,
- podstechiometrickým spaľovaním v karbonizačnej komore vzniká len veľmi nízka emisia pevných častíc,
- úplným a dokonalým spálením karbonizačného plynu v spaľovacom reaktore (termoreaktore) je dosiahnuté podstatné zníženie organických škodlivín,
- dokonalým vypálením odpadu vzniká sterilný popol,
- stabilizovaný proces umožňuje premenlivé zloženie spaľovacieho materiálu,
- spálením sa zmenší objem a hmotnosť odpadov o cca 90 - 95%,
- tepelná energia odpadu je využívaná na výrobu teplej vody, horúcej vody alebo pary. 

 

obr. Znázornenie zostavy spaľovne Hoval GG

 

POPIS ZARIADENIA

Spaľovňa odpadov Hoval MultiZon typ GG so spätným získavaním tepla a s čistením dymových plynov bez odpadovej vody je automaticky riadené zariadenie, ktoré pracuje v podtlakovom režime a skladá sa z týchto častí:

1 Zariadenie na dopravu odpadu do spaľovacej komory

1.1 Kontajnerové preklápacie zariadenie
- zariadenie slúži na premiestnenie odpadu z kontajnerov (o objeme cca 240 litrov) do otvorenej plniacej komory, 
- je ovládané hydraulikou.

1.2 Podávacie zariadenie
- premiestňuje odpad zo zásobníka do pyrolýznej komory,
- je vybavené hydraulickým piestom a hydraulicky poháňanými uzávermi plniacej komory,
- po vysypaní obsahu kontajnera sa hydraulicky plniaca komora uzavrie a automaticky dopraví odpad do pyrolýznej komory, - plniace a prikladacie zariadenie tvorí kompaktný agregát s hydraulickou, elektrickou a ovládacou časťou. Celý systém pracuje v podtlakovom režime, čím sa zabraňuje prášeniu a úniku škodlivín do obslužného priestoru (aj pri zavážaní odpadu).

1.3 Prehrabávacie zariadenie
- počas spaľovacieho procesu prehrabáva spaľovaný odpad,
- je ovládané hydraulikou.

2 Spaľovacia komora

2.1 Pyrolýzna (karbonizačná) komora
- skladá sa zo stabilného oceľového plášťa z vnútornej strany vymurovaného s viac ako 200 mm hrubou šamotovou výmurovkou s tepelnou odolnosťou do 1440 °C,
- rošt komory je z oceľoliatiny s veľkým počtom malých trysiek určených k rozdeleniu primárneho vzduchu. Na tomto rošte nedochádza k prepadávaniu spaľovaného odpadu a jeho povrch umožňuje bezproblémové odstraňovanie popola,
- zvláštny tvar komory zabezpečuje rovnomerné odhorievanie odpadu,
- po naplnení komory odpadom sa odpad zapáli pomocou zapaľovacieho horáka na zemný plyn. V priebehu niekoľkohodinového procesu sa odpad spaľuje (karbonizuje) - rozkladá pomocou podporného (stabilizačného) spaľovania prídavného paliva za zníženého prívodu spaľovacieho vzduchu. V komore prebehne splyňovanie odpadu na horľavé plyny. Splyňovanie v tomto type komory zabezpečuje, že zvyškový obsah uhlíka v odpade je pod 2 %. Pyrolýzny plyn s vysokou výhrevnosťou odchádza do termoreaktora.

2.2 Termoreaktor
- reaktor pre spaľovanie karbonizačného plynu. Skladá sa z väčšieho počtu valcových, z vnútornej strany šamotovaných oceľových prvkov. Rozlišujú sa tu tri oblasti:
     - miešacia oblasť s prívodom sekundárneho vzduchu, 
     - zapaľovacia oblasť s horákmi reaktora,
     - spaľovacia oblasť (oblasť zdržania) s regulovaným prívodom terciárneho vzduchu.
- v tomto špeciálne tvarovanom šamotovanom termoreaktore s dvomi tangenciálne vstavanými podpornými horákmi na zemný plyn sa získaný pyrolýzny plyn regulovane presne zmieša so spaľovacím vzduchom a vzniknutý plyn sa spaľuje pri teplotách dosahujúcich 1200 °C a čase zdržania minimálne 2 s, prebieha oxidácia, alebo termická deštrukcia pyrolýznych plynov. Pri tomto procese dochádza k bezpečnému rozloženiu všetkých škodlivín obsiahnutých vo vzniknutom pyrolýznom plyne.

2.3 Núdzový komín
- tvoria ho spočiatku oceľové z vnútornej strany šamotované rúry, ktoré ukončuje chladiaca klapka komína a pokračuje samotným telesom komína, ktoré je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele,
- komín je oddelený od prevádzkových dymovodov pneumatickou komínovou klapkou, ktorá slúži ako bezpečnostný prvok v prípade vzniku havarijného stavu, ku ktorému však môže dôjsť len v ojedinelých prípadoch, kedy je zároveň blokovaná časť zavážania odpadu do spaľovacej komory.

2.4 Výmenník – teplovodný, horúcovodný, parný
- teplo vznikajúce spaľovaním odpadu je využívané na ohrev média vo výmenníku.

2.5 Meracie zariadenie O2
- pozostáva z meracej sondy odolávajúcej vysokým teplotám, odberovej sondy prevodníka meraných hodnôt do digitálnej formy a z regulácie integrovanej v rozvádzači.

2.6 Centrálne ovládanie spaľovacej časti
- samostatný skriňový rozvádzač s hlavným spínačom pre zapnutie a vypnutie. So spínačom pre voľbu ručnej, revíznej a automatickej prevádzky, spínačov pre horáky a ventilátory primárneho a sekundárneho vzduchu, návestných meracích prístrojov teploty, spínacích hodín času a poistných prvkov pre všetky agregáty, regulátora napätia pre všetky riadiace a servo agregáty, kontrolných svetiel pre prevádzku resp. poruchu a centrálneho núdzového vypínača.

3 Čistenie dymových plynov 
- na ochranu vonkajšieho ovzdušia pred prípadnými škodlivými plynmi a tuhými znečisťujúcimi látkami v spalinách

3.1 Sprchový chladič
- valcová veža vyrobená z materiálu odolného voči korózii, cez ktorý prechádza prúd dymových plynov. Nástrekom odpadových vôd z absorpčného stupňa sa prúd spalín ochladí.

3.2 Dávkovacie zariadenie "Sorbalitu"
- pozostáva z valcového sila zásobníka sorbalitu, kónickej výpuste, signalizácie zásoby a objemového dávkovača. Dávkuje aditívum "Sorbalit" do prúdu spalín. "Sorbalit redukuje SO2, HCl, HF, dioxíny, furany a ťažké kovy.

3.3 Suchý filter
- skladá sa z hlavy filtra a samotného telesa filtra, 
- použité membránové filtračné hadice z teflonu zabezpečujú povrchovú filtráciu (usadzovanie prachu na povrchu membrány). Hadice sú prečisťované (regenerované) v závislosti na podtlaku rázmi tlakového vzduchu,
- v hadicových filtroch sa oddelí celé spektrum jadier aerosolov, tým sa dosiahne hodnoty čistého plynu vo vzťahu k prachu, vrátane na nich naviazaných ťažkých kovov,
- pod filtron sa nachádza zberné teleso na prach.

3.4 Nástrekový chladič (Quench)
- spaliny zbavené prachu sa tu schladzujú na teplotu okolo 80 °C prostredníctvom kvapaliny s regulovaným pH. Použitý je spoločný okruh pracej kvapaliny s práčkou spalín a dodatočný núdzový okruh čerstvej vody.

3.5 Práčka spalín
- valcová veža, ktorá je aj s následnými časťami zariadenia vyrobená z polypropylénu a iných materiálov odolných voči korózii je naplnená telieskami,
- z prúdu spalín sa tu neutralizáciou vodným lúhom sodným odlučujú kyslé komponenty.

3.6 Radiálny (odťahový) ventilátor
- snímaním tlaku v spaľovacej časti udržuje zmenou počtu frekvenčne závislých otáčok zariadenie v podtlaku.

3.7 Tlmič hluku s odlučovačom kvapiek
- je vyhotovený v dvojstupňovom prevedení, zabezpečuje odlučovanie kvapiek z čistého plynu na výstupe.

3.8 Prevádzkový komín
- dymovod vyvedený mimo objekt spaľovne so zabudovanou prírubou na meranie emisií.

3.9 Nádrž na lúh sodný
- nádrž o objeme cca 2,5 m3 s bezpečnostnou záchytnou vaňou vyrobená z materiálu polypropylén.

3.10 Centrálne ovládanie čistenia dymových plynov
- samostatný skriňový rozvádzač s hlavným spínačom pre zapnutie a vypnutie. obr. Schéma zariadenia na termické zneškodňovanie odpadu s čistením spalín


Materiálové vyhotovenie technologického zariadenia spaľovne zodpovedá zvýšenému korozívnemu namáhaniu jednotlivých komponentov s cieľom dodržania prevádzkovej istoty a životnosti.
Prevádzkový režim je regulovaný vo všetkých fázach procesu (nábeh, spaľovanie, dohorievanie, chladenie) a kontrolu zabezpečuje mikroprocesorová technika.
Regulácia množstva spaľovacieho vzduchu je vykonávaná na základe prebytku O2 a je vybavená kontinuálnym meraním s automatickou reguláciou.
Regulácia podtlaku v pyrolýznej komore a termoreaktore je automatická.
Množstvo podávaného tuhého odpadu do spaľovacej komory je limitované, prekročenie limitných hodnôt blokuje podávacie zariadenie. 

Spaľovací režim zariadenia je cyklický, pričom maximálna dĺžka spaľovacieho cyklu je limitovaná množstvom vzniknutého popola pri maximálnom výkone. Predpokladaná prevádzka zariadenia je trojsmenná t. j. 1. a 2. smena: spaľovanie s následným vychladnutím pyrolýznej komory, 3. smena: odpopolnenie pyrolýznej komory.

Jeden spaľovací cyklus trvá 24 hod.:
1. Kontrola zariadenia
2. Štart, zohriatie zariadenia na prevádzkovú teplotu
3. Spaľovanie
4. Dohorievanie (dobeh)
5. Chladenie
6. Odpopolnenie

Výkon spaľovacej linky GG je závislý od typu spaľovacej linky GG, výhrevnosti odpadu a čase prevádzky.
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac