Má biomasa v energetike budúcnosť? Stavimex Slovakia a.s. Slovenský jazyk English language

Má biomasa v energetike budúcnosť?

využitie biomasy v budúcnosti nebude len alternatívou, ale i nutnosťou


Má biomasa v energetike budúcnosť?

Každá firma aj občan potrebuje k svojej existencii určité množstvo ľahko a trvalo dostupnej tepelnej a elektrickej energie. Z pozorovania rastu cien tradičných palív v posledných rokoch ako aj celosvetového tlaku na ochranu životného prostredia sa dá ľahko vyvodiť odpoveď na úvodnú otázku.

V súčastnosti je stále potrebné o možnostiach a využití biomasy zoznamovať odbornú verejnosť, aby mohli jednotliví záujemcovia čo najskôr dať vypracovať kvalitné projekty vykurovania a výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, na ktoré by bolo možné získať finančné prostriedky z programov financovaných Európskou úniou.

 

  

obr. Montáž kotla Kohlbach

 

Dá sa oprávnene predpokladať, že na Slovensku sa jedným z nosných palív v budúcnosti stane biomasa. Zaujímavou je aj možnosť doplniť výrobu tepla o kombináciu s výrobou elektrickej energie - technológiou ORC. 

Pre spaľovanie biomasy dodávame na slovenský trh veľmi kvalitné systémy rakúskeho výrobcu kotlov s výkonmi od 1000 kW do 15 000 kW využiteľných pre vykurovanie obcí, miest, rôznych výrobných závodov, prevádzok či areálov.

Pre potenciálnych prevádzkovateľov kotolní na biomasu je veľmi dôležité mať dlhodobo zabezpečený dostatok paliva za prijateľnú cenu. Veľmi sa osvedčuje spolupráca medzi drevospracujúcou firmou pôsobiacou v mieste uvažovanej inštalácie kotla a prevádzkovateľom. Býva obojstrannou snahou, aby spolupráca prebiehala k všeobecnej spokojnosti. Ak si však prevádzkovateľ nevie sám zabezpečiť dodávateľa, naša spoločnosť je mu aj tu plne k dispozícii a vie v prípade záujmu odporučiť vhodného dodávateľa biomasy.

Na uskutočnenie takéhoto zámeru (vybudovanie biomasovej kotolne) je v súčasnosti v určitých prípadoch možné získať dotácie z rôznych zdrojov. Podmienkou však býva predložiť kvalitne spracovaný investičný zámer preukazujúci efektívnosť takéhoto projektu. Ak potrebujete pomôcť s prípravou a neviete na koho sa máte obrátiť, radi vás nasmerujeme tým správnym smerom.

Nami dodávané rakúske kotly Kohlbach (dodávané v teplovodnom, horúcovodnom, parnom alebo termoolejovom prevedení tak, aby vždy vyhovovali špecifickým potrebám zákazníkov) vďaka svojej špeciálnej konštrukcii sú schopné spaľovať prakticky všetky druhy drevného odpadu od štiepok, hoblín, pilín až po neupravený a netriedený drevný odpad vrátane nedrvenej kôry a najrôznejších odrezkov.

 

  

obr. Šikmý rošt ohniska Kohlbach a priečny hydraulický podávač paliva

 

Prednosťou kotlov Kohlbach je nielen veľmi kvalitná konštrukcia, ale aj možnosť spaľovať veľmi vlhký odpad priamo z voľnej skládky paliva pokrytej napr. vrstvou snehu. Prevádzku kotla neohrozia ani nespáliteľné prímesi v palive ako kamene, hlina, kovové predmety a pod., pretože v celom dopravnom a spaľovacom systéme nemusia byť použité žiadne závitovkové ani pásové dopravníky a pohyb paliva a popola je vykonávaný pomocou hydrauliky. Tým je možnosť výskytu porúch eliminovaná na minimum. Všetky uvedené prednosti je možné si overiť priamo u jednotlivých prevádzkovateľov, ktorých je niekoľko ako v SR a tak aj v ČR či ostatných okolitých krajinách.

V poslednej dobe sa prejavuje v Európe aj v Slovenskej republike veľký záujem o kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (kogenerácia) z biomasy. Existujú v podstate dva základné využívané princípy kogenerácie. V prvom prípade sa jedná o klasický parný kotol, na ktorý je napojená stará známa parná turbína. Systém vlastne vychádza z klasických elektrární, ale nedosahuje ich účinnosť pre nižšie výkonové a prevádzkové parametre kotla aj turbíny.
Podrobnejšie je treba sa zmieniť o druhom používanom type kogenerácie tzv. systéme ORC, ktorý sa začal inštalovať v Európe v posledných rokoch a prináša prevádzkovateľom niekoľko významných výhod v porovnaní s parnou kogeneráciou. Predovšetkým sú to nižšie prevádzkové náklady, pretože systém pracuje s nižšími tlakmi a teda nemusí byľ trvale prítomná obsluha. Je schopný adekvátnej prevádzky aj pri čiastočnej záťaži, čo klasické turbíny príliš neumožňujú. Opätovné nabehnutie turbíny pri jej výpadku je otázkou len niekoľkých minút. Celý proces ORC je úplne uzavretý, nedochádza k stratám jednotlivých pracovných médií a odpadá starosť o klasické vodné hospodárstvo v kotolni. Celý proces prebieha v automatickom režime a práce obsluhy sú zamerané predovšetkým na kontrolnú činnosť.
Vlastný systém je rozdelený do niekoľkých nezávislých okruhov. Hlavným okruhom je vykurovacia voda, kde hlavným zdrojom ohrevu vody je jednotka ORC. Druhým okruhom je okruh termoolejový, ktorý zásobuje tepelnou energiou jednotku ORC. Ďalší okruh zaisťuje dochladzovanie vykurovacej vody glykolovým okruhom. Ďalšími okruhmi sú rozvod tlakového vzduchu, expanzný a poistný systém, havarijný okruh chladenia termooleja a vnútorný silikónový okruh jednotky ORC. Z uvedeného je zrejmé, že sa jedná o náročné technické riešenie, ktoré má v praxi vyskúšané a overené len niekoľko firiem v Európe. Kompletné zariadenie nami dodávanej kombinácie technológií kotla KOHLBACH a jednotky ORC TURBODEN má v Európe najviac inštalácií a jedna z nich je aj na Slovensku.
Aj keď sa jedná o atraktívne projekty s dobrou efektívnosťou a návratnosťou, má i táto technológia svoje limity a omedzenia, ktoré je nutné rešpektovať. Predovšetkým je nutné si uvedomiť, že z celkového množstva vyrobeného tepla oboma zmienenými metódami je možné premeniť v elektrickú energiu maximálne 18% a zvyšok je nutné využiť pre vykurovanie objektov, sušiarní alebo pre iné technológie. Je samozrejme možné prevádzkovať zariadenie len s výrobou elektrickej energie, ale tým sa zásadne znižuje ekonomickosť celej investície. Prípadní záujemcovia o výstavbu kogeneračného systému by tiež mali pri svojom rozhodovaní vedieť, že sa jedná o náročnú investíciu.
[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]


STAViMEX Slovakia, a. s.
Bojnická 10
831 02 Bratislava


Tel.: +421 2 4329 4309
Fax: +421 2 4329 3623
E-mail: slovakia@stavimex.sk
GALÉRIA PROSPEKTY DOWNLOAD
Kohlbach Holding GmbH HDG Bavaria GmbH Save Energy Ruwac